Galerija

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

JAVNA NABAVA

Javna nabava

 

Sukladno čl. 75.  Zakona o javnoj nabavi  (NN 120/16) Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Predstavnikom naručitelja u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  smatra se:

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i

4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

 

Sukladno članku 80. stavak 2 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojim je naručitelj u sukobu interesa:

 

Trgovačko ugostiteljski obrt "KRAVARSKO", vl. Boža Kolarec, TRG STJEPANA RADIĆA 14, KRAVARSKO, Djelatnost 5630, priprema i usluživanje pića, OIB: 59673721434 i

 

 

2020.


Plan nabave 2020.

EOJN - poveznica plan nabave

EOJN - poveznica registar ugovora

 

2019.

 

Registar ugovora


Plan nabave 2019. izmjene

Plan nabave 2019.

 

2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu izmjene

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Plan nabave za 2018. godinu i registar ugovora objavljen je  i u EOJN.

 

Registar ugovora 2018.

 


 

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi

 


2017.

Plan nabave za 2017. godinu

 

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2017.

 


 

ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE

 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNU  USLUGU  Prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

 

ODLUKA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE

 

 


 

 

2016.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2016.

 

REGISTAR UGOVORA I-XII 2016. Općina Kravarsko - bagatelna nabava

REGISTAR UGOVORA I.-XII. 2016. Općina Kravarsko- javna nabava

 

IV. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

III. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

III. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

I izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti do 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

I izmjene i dopune plana nabave za 2016. - pojedinačne vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno 500.00,00

2016. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti do 500.000

2016. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti iznad 200.000 odnosno 500.000

  

2015.

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2015.

IV izmjene i dopune PLANA NABAVE - (poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000)

IV izmjene i dopune plana nabave 2015 do 500.000 kn

III izmjene i dopune PLANA NABAVE - (poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000)

II izmjene i dopune plana nabave 2015 do 500.000 kn

II izmjene i dopune plana nabave 2015 do 500.000 kn

II izmjene i dopune PLANA NABAVE -(poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000)

2015. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj.vr. iznad 200.000 odnosno 500.000

2015. PLAN NABAVE -izmjene i dopune plana nabave 2015. do 500.000

2014. PLAN NABAVE -izmena i dopuna pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj.vr. iznad 200.000 odnosno 500.000

 

REGISTAR UGOVORA I-XII 2015 Općina Kravarsko - bagatelna nabava

REGISTAR UGOVORA I.-XII. 2015. Općina Kravarsko- javna nabava

 

REGISTAR UGOVORA I-XII 2014 Općina Kravarsko - bagatelna nabava

REGISTAR UGOVORA I.-XII. 2014. Općina Kravarsko- javna nabava


2014. PLAN NABAVE
-izmena i dopuna pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj.vr. iznad 200.000 odnosno 500.000

 

2015. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2015. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosi iznad 200.000 odnosno 500.000

 

 


 

2014.

2013. PREGLED UGOVORA I.-XII. 2013.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2013. godinu

 

2013. PLAN NABAVE -izmena i dopuna pojedinačne vrijednosti od 20.000 do 500.000 kn

2013. PLAN NABAVE -izmjena i dopuna poj. vr. iznad 200.000 odnosno 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosti do 500.000 kn

2014. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosi iznad 200.000 odnosno 500.000 kn


 

2013.

2012. PREGLED UGOVORA I.-XII. 2012.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2012. godinu


IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE - pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2013. PLAN NABAVE - pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2013. PLAN NABAVE -pojedinačne vrijednosi iznad 70.000,00 kuna bez pdv-a

 


 

2012.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U 2011. GODINI

 

2012. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE - pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2012. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE -pojedinačne vrijednosi iznad 70.000,00 kuna bez pdv-a

2012. PLAN NABAVE - pojedinačne vrijednosti od 20.000,00 do 69.999,00 kuna bez pdv-a

2012. PLAN NABAVE - pojedinačne vrijednosi iznad 70.000,00 kuna bez pdv-a

 © Općina Kravarsko, Trg Stjepana Radića 1, Telefon: 01 62 37 022, 01 62 37 044.......................Design by - StudioAgram

Informacije profila

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.40 MB (+0.40) - afterLoad
Application 0.033 seconds (+0.032); 2.88 MB (+2.48) - afterInitialise
Application 0.043 seconds (+0.010); 3.89 MB (+1.01) - afterRoute
Application 0.075 seconds (+0.032); 6.00 MB (+2.11) - afterDispatch
Application 0.150 seconds (+0.074); 7.80 MB (+1.80) - afterRender

Korištenje Memorije

7.85 MB (8,227,344 Bytes)

40 Upita zapisano

 1. SELECT `data`
    FROM `kra_session`
    WHERE `session_id` = '3hs76925d5mkv3fqao2nnhru91'
 2. SELECT `session_id`
    FROM `kra_session`
    WHERE `session_id` = '3hs76925d5mkv3fqao2nnhru91'
    LIMIT 0, 1
 3. INSERT INTO `kra_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('3hs76925d5mkv3fqao2nnhru91', 0, 1603422774)
 4. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM kra_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 5. SELECT id, rules
    FROM `kra_viewlevels`
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM kra_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 7. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM kra_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 8. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component
    FROM kra_menu AS m
    LEFT JOIN kra_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    AND m.access IN (1,1)
    ORDER BY m.lft
 9. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM kra_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 10. SELECT *
    FROM kra_languages
    WHERE published=1
 11. SELECT id, home, template, params
    FROM kra_template_styles
    WHERE client_id = 0
 12. SELECT a.rules
    FROM kra_assets AS a
    WHERE (a.id = 1)
    GROUP BY a.id
 13. SELECT b.rules
    FROM kra_assets AS a
    LEFT JOIN kra_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE (a.name = 'com_content' OR a.parent_id=0)
    GROUP BY b.id
    ORDER BY b.lft
 14. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM kra_content AS a
    LEFT JOIN kra_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN kra_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN kra_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN kra_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN kra_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 29
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-23 03:12:54')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-23 03:12:54')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 15. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM kra_categories as c
    LEFT JOIN kra_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=2
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 16. UPDATE kra_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 29
 17. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params, mm.menuid
    FROM kra_modules AS m
    LEFT JOIN kra_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2020-10-23 03:12:54')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2020-10-23 03:12:54')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 131 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY position, ordering
 18. CREATE TABLE IF NOT EXISTS kra_vvisitcounter(id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, tm int not null, ip BINARY(20) not null, ipraw VARCHAR( 40 ) default NULL , userAgent varchar(1024) default NULL, data longtext, PRIMARY KEY (id), INDEX (tm), INDEX (ip) , INDEX iptm (ip,tm) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1
 19. SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max
    FROM kra_vvisitcounter
 20. CREATE TABLE IF NOT EXISTS kra_mod_vvisit_counter_memo (counter varchar(240) NOT NULL, lastMaxPerDay DATE NULL DEFAULT NULL , valMaxVisits INT NULL DEFAULT NULL, valMaxVisitsDay int NULL DEFAULT NULL, lastMaxVisits DATETIME NULL , PRIMARY KEY (counter) ) ENGINE=MEMORY
 21. DELETE
    FROM kra_vvisitcounter
    WHERE id<='467445'
 22. SELECT COUNT(*)
    FROM kra_vvisitcounter
    WHERE ip=UNHEX(SHA1('3.219.217.107'))
    AND ( ((unix_timestamp(NOW()) - tm ) / 60 ) < '15' )
 23. INSERT INTO kra_vvisitcounter ( tm, ip, data )
    VALUES ( unix_timestamp(NOW()) , UNHEX(SHA1('3.219.217.107')) , NULL )
 24. INSERT INTO kra_mod_vvisit_counter_memo ( counter )
    values ( 'vvisitcounter' )
    ON DUPLICATE KEY UPDATE counter='vvisitcounter'
 25. select TIMESTAMPDIFF( SECOND, lastMaxVisits, now() ) as ddiff
    FROM kra_mod_vvisit_counter_memo
    where counter = 'vvisitcounter'
 26. select valMaxVisits val, valMaxVisitsDay day
    FROM kra_mod_vvisit_counter_memo
    where counter = 'vvisitcounter'
 27. SELECT COUNT(*)
    FROM kra_vvisitcounter
    WHERE tm BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(DATE(NOW()))
    AND UNIX_TIMESTAMP(DATE(NOW()) + INTERVAL 1 DAY)
 28. SELECT COUNT(*)
    FROM kra_vvisitcounter
    WHERE tm BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(DATE(NOW() - INTERVAL 1 DAY))
    AND UNIX_TIMESTAMP(DATE(NOW()))
 29. SELECT COUNT(*)
    FROM kra_vvisitcounter
    WHERE tm BETWEEN 1603065600
    AND 1603670400
 30. SELECT COUNT(*)
    FROM kra_vvisitcounter
    WHERE tm BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(NOW(), "%Y-%m-01"))
    AND UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(NOW(), "%Y-%m-01") + INTERVAL 1 MONTH)
 31. SELECT *
    FROM kra_banners
    WHERE NOW() >= `reset`
    AND `reset` != '0000-00-00 00:00:00'
    AND `reset`!=NULL
    AND (`checked_out` = 0 OR `checked_out` = 0)
 32. SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions,cl.track_impressions as client_track_impressions
    FROM kra_banners as a
    LEFT JOIN kra_banner_clients AS cl
    ON cl.id = a.cid
    WHERE a.state=1
    AND (NOW() >= a.publish_up OR a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (NOW() <= a.publish_down OR a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (a.imptotal = 0 OR a.impmade = a.imptotal)
    AND a.cid = 1
    AND cl.state = 1
    AND a.catid IN (8)
    ORDER BY a.sticky DESC,RAND()
 33. SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions,cl.track_impressions as client_track_impressions
    FROM kra_banners as a
    LEFT JOIN kra_banner_clients AS cl
    ON cl.id = a.cid
    WHERE a.state=1
    AND (NOW() >= a.publish_up OR a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (NOW() <= a.publish_down OR a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00')
    AND (a.imptotal = 0 OR a.impmade = a.imptotal)
    AND a.cid = 1
    AND cl.state = 1
    AND a.catid IN (8)
    ORDER BY a.sticky DESC,RAND()
    LIMIT 0, 1
 34. UPDATE kra_banners
    SET impmade = (impmade + 1)
    WHERE id = 1
 35. SELECT `count`
    FROM kra_banner_tracks
    WHERE track_type=1
    AND banner_id=1
    AND track_date='2020-10-23 03'
 36. SELECT `count`
    FROM kra_banner_tracks
    WHERE track_type=1
    AND banner_id=1
    AND track_date='2020-10-23 03'
 37. UPDATE kra_banner_tracks
    SET `count` = (`count` + 1)
    WHERE track_type=1
    AND banner_id=1
    AND track_date='2020-10-23 03'
 38. SELECT `enabled`
    FROM `kra_extensions`
    WHERE `element` = "com_akeeba"
    AND `type` = "component"
 39. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM kra_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_akeeba'
 40. UPDATE `kra_session`
    SET `data` = '__default|a:7:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1603422774;s:18:\"session.timer.last\";i:1603422774;s:17:\"session.timer.now\";i:1603422774;s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:13:\"session.token\";s:32:\"cfa92817b14799a3a77dcf8b25905c42\";}', `time` = 1603422774
    WHERE `session_id` = '3hs76925d5mkv3fqao2nnhru91'

31 Tipova upita zapisano, razvrstani su prema broju pojavljivanja.

ODABERI tablice:
 1. 5 × SELECT COUNT(*) FROM kra_vvisitcounter
 2. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM kra_extensions
 3. 2 × SELECT a.id as id,a.type as type,a.name as name,a.clickurl as clickurl,a.cid as cid,a.params as params,a.custombannercode as custombannercode,a.track_impressions as track_impressions,cl.track_impressions as client_track_impressions FROM kra_banners as a LEFT JOIN kra_banner_clients AS cl ON cl.id = a.cid
 4. 2 × SELECT `count` FROM kra_banner_tracks
 5. 1 × SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params, mm.menuid FROM kra_modules AS m LEFT JOIN kra_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id
 6. 1 × SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM kra_vvisitcounte
 7. 1 × select TIMESTAMPDIFF( SECOND, lastMaxVisits, now() ) as ddiff FROM kra_mod_vvisit_counter_memo
 8. 1 × SELECT * FROM kra_banners
 9. 1 × SELECT `enabled` FROM `kra_extensions`
 10. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM kra_categories as c LEFT JOIN kra_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 11. 1 × select valMaxVisits val, valMaxVisitsDay day FROM kra_mod_vvisit_counter_memo
 12. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM kra_content AS a LEFT JOIN kra_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN kra_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN kra_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN kra_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN kra_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM kra_categories AS cat JOIN kra_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 13. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM kra_extensions
 14. 1 × SELECT id, rules FROM `kra_viewlevels
 15. 1 × SELECT `session_id` FROM `kra_session`
 16. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,m.language,e.element as component FROM kra_menu AS m LEFT JOIN kra_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 17. 1 × SELECT * FROM kra_languages
 18. 1 × SELECT b.rules FROM kra_assets AS a LEFT JOIN kra_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 19. 1 × SELECT a.rules FROM kra_assets AS a
 20. 1 × SELECT id, home, template, params FROM kra_template_styles
 21. 1 × SELECT `data` FROM `kra_session`
OSTALE tablice:
 1. 1 × INSERT INTO kra_mod_vvisit_counter_memo ( counter ) values ( 'vvisitcounter' ) ON DUPLICATE KEY UPDATE counter='vvisitcounter
 2. 1 × UPDATE kra_banners SET impmade = (impmade + 1)
 3. 1 × UPDATE kra_banner_tracks SET `count` = (`count` + 1)
 4. 1 × UPDATE `kra_session` SET `data` = '__default|a:7:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1603422774;s:18:\"session.timer.last\";i:1603422774;s:17:\"session.timer.now\";i:1603422774;s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:13:\"session.token\";s:32:\"cfa92817b14799a3a77dcf8b25905c42\";}', `time` = 1603422774
 5. 1 × INSERT INTO kra_vvisitcounter ( tm, ip, data ) VALUES ( unix_timestamp(NOW()) , UNHEX(SHA1('3.219.217.107')) , NULL
 6. 1 × DELETE FROM kra_vvisitcounter
 7. 1 × UPDATE kra_content SET hits = hits + 1
 8. 1 × CREATE TABLE IF NOT EXISTS kra_vvisitcounter(id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, tm int not null, ip BINARY(20) not null, ipraw VARCHAR( 40 ) default NULL , userAgent varchar(1024) default NULL, data longtext, PRIMARY KEY (id), INDEX (tm), INDEX (ip) , INDEX iptm (ip,tm) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=
 9. 1 × CREATE TABLE IF NOT EXISTS kra_mod_vvisit_counter_memo (counter varchar(240) NOT NULL, lastMaxPerDay DATE NULL DEFAULT NULL , valMaxVisits INT NULL DEFAULT NULL, valMaxVisitsDay int NULL DEFAULT NULL, lastMaxVisits DATETIME NULL , PRIMARY KEY (counter) ) ENGINE=MEMOR
 10. 1 × INSERT INTO `kra_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('3hs76925d5mkv3fqao2nnhru91', 0, 1603422774